Regulamin Faslook.pl

I. Postanowienia ogólne: 


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu www.faslook.pl oraz prawa i obowiązki zarówno jego Użytkowników, jak i właściciela i administratora serwisu. 2. Korzystając z Portalu www.faslook.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. W przypadku wprowadzenia zmian w treści Regulaminu wchodzą one w życie z chwilą opublikowania go. Akceptacja Regulaminu ze zmienioną treścią przez Użytkownika jest niezbędna dla dalszego korzystania z Portalu www.faslook.pl.


 II. Rejestracja:

1. Korzystanie z Portalu www.faslook.pl wymaga rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem: http://faslook.pl/auth/register/ 2. Przeprowadzenie całego procesu rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu bez możliwości wyłączenia jakichkolwiek zapisów w części bądź w całości. 3.Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać z Serwisu tylko pod kontrolą rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie mają prawa do zakładania Konta w Serwisie. 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane podane przy rejestracji. Jednocześnie potwierdza on, że zamieszczone przez niego informacje dotyczą jego osoby i są one prawdziwe. Użytkownik tym samym wyraża zgodę na ewentualne sprawdzanie przez Portal www.faslook.pl prawdziwości zamieszczonych informacji. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika, a także może spowodować do wszczęcia odpowiednich kroków prawnych. 5. Dokonując rejestracji w Portalu www.faslook.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. 6. Użytkownik wyraża zgodę na prezentację swoich danych osobowych zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami w Profilu Użytkownika. 


 III. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika:

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu www.faslook.pl, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Administratorów. 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez siebie informacji. 4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Serwisie treści, które: ◦ są sprzeczne z obowiązującym prawem, ◦ naruszają prawa osób trzecich, ◦ naruszają prawa autorskie, ◦ są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, ◦ wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, ◦ nawołują do aktów przemocy, ◦ obrażają Użytkowników lub inne osoby, ◦ zawierają treści o charakterze pornograficznym, ◦ stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie. 5. Użytkownik ma prawo wstawić w profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek. 6. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Administratora, bez informowania Użytkownika o tym fakcie. 7. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania systemu. 8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 9. Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych, zobowiązań, pozwów i naruszeń, które mogą powstać w wyniku rejestracji i/lub członkostwa, jeśli szkody te nie wynikają z umyślnego lub nieumyślnego działania Portalu www.faslook.pl, jego ustawowych przedstawicieli lub pomocników. Użytkownik zobowiązuje się, że przejmuje na siebie w szczególności: odpowiedzialność, obowiązki, nakłady i roszczenia wynikłe dla Portalu www.faslook.pl z niedozwolonych zachowań Użytkownika - na przykład pomówień, zniewagi, naruszenia dóbr osobistych, naruszenia dóbr niematerialnych lub innych praw osoby trzeciej albo spowodowania przerwy w dostawie usług dla innego Użytkownika. 10. Użytkownik powinien sprawdzić czy w bazie faslook nie ma już zdjęcia które chce dodać. Ponadto wszystkie dodawane zdjęcia muszą posiadać swój unikalny tytuł oraz zawierać opisujące je "tagi", dlatego w przypadku złego lub znikomego opisu, zdjęcia zostają zawieszone lub usunięte. Dodatkowo każde zdjęcie należy przypisać do właściwej kategorii (buty, spodnie, biżuteria itd.). 


 IV. Konto:

1. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim. 2. Konta nieużytkowane, na które Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, i z pośrednictwem których nie dokonano żadnych operacji w serwisie, mogą zostać przez Administratorów usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 3. Użytkownik może usunąć swoje Konto wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem. 4. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte jeżeli: ◦ Konto zostało zablokowane przez Administratorów za naruszenie postanowień Regulaminu, ◦ Prawo zakazuje usuwania danych osobowych Użytkownika. 5. W przypadku skargi osoby trzeciej dotyczącej uzasadnionego podejrzenia złamania prawa lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Portal www.faslook.pl ma prawo do zablokowania treści, których ta skarga lub podejrzenie dotyczy. 6. Jeżeli zablokowanie treści zamieszczonych przez Użytkownika wymaga uprzedniego upomnienia, Portal www.faslook.pl upomina Użytkownika w celu umożliwienia mu wyjaśnienia podejrzenia lub zaradzenia naruszeniom. Jeśli zablokowanie treści zamieszczonych przez Użytkownika jest konieczne, w celu uniknięcia szkody, uprzednie upomnienie nie jest wymagane. W takiej sytuacji administrator portalu niezwłocznie blokuje treści zamieszczone przez Użytkownika, a następnie zawiadamia go o tym i daje możliwość wyjaśnienia podejrzenia lub zaradzenia naruszeniom. 7. Treść profilu może zostać w każdym momencie usunięta bądź zablokowana przez administratora serwisu, jeżeli zażąda tego sąd lub właściwy urząd albo gdy korzystanie z serwisu zostanie zakończone. To samo stosuje się, gdy zablokowanie lub usunięcie profilu jest niezbędne ze względu na grożącą Portalowi www.faslook.pl lub innemu Użytkownikowi szkodę. 8. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte nie będzie miał możliwości założenia nowego Konta. 9. Podmioty komercyjne mogą zakładać konta oraz umieszczać swoje oferty w Serwisie tylko za zgodą właściciela Serwisu. Umieszczanie ofert komercyjnych bez zgody właściciela Serwisu będzie skutkować ich usunięciem i zablokowaniem Konta. 


 V. Odpowiedzialność Portalu www.faslook.pl:


1. Portal www.faslook.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu. 2. Administratorzy dokładają wszelkich możliwych starań by Serwis działał w sposób niezakłócony. Portal www.faslook.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności, za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Serwisu. 4. Portal www.faslook.pl nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych w Serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami i informacjami przedstawionymi na niniejszym portalu. 5. Korzystanie z Portalu www.faslook.pl odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. 


 VI. Polityka ochrony prywatności:

1. Portal www.faslook.pl zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 2. Portal www.faslook.pl zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem danych statystycznych nie pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. 3. Portal www.faslook.pl udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa. 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. 5. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych drugiej stronie transakcji, w celu skutecznej realizacji postanowień umownych. 6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez Portal www.faslook.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez www.faslook.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, komunikatów o zmianach w ofercie, powiadomień, oraz innych wiadomości od Administratorów Portalu www.faslook.pl. 8. Jawne dane osobowe Dane osobowe podane przy okazji dodawania komentarzy do produktów mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. 9. Inne formularze znajdujące się gościnnie w Serwisie i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez Serwis (co każdorazowo jest zaznaczone) nie podlegają Polityce Prywatności. 10. Cookies (Ciasteczka) Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. 


 VII. Prawa autorskie:


1. Portal www.faslook.pl traktuje prawa autorskie ze szczególną starannością. 2. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba fizyczna bądź prawna stwierdzi, iż plik graficzny będący jej własnością znajduje się na Portalu www.faslook.pl i jest to niepożądane przez właściciela, to Portal www.faslook.pl gwarantuje niezwłoczne usunięcie tego pliku (jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych) ze swojego serwisu po uprzednim zgłoszeniu. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w powyższym punkcie może zostać dokonane bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronach Portalu, bądź też listownie na adres: Tequico Tomasz Drzazga ul. Płomyka 9a 02-490 Warszawa, bądź poprzez e-mail na adres: [email protected] VIII. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 2. Portal www.faslook.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia. 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Portalem www.faslook.pl, a Użytkownikiem. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. 5.Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne miejscowo właściwe dla właściciela portalu www.faslook.pl.